Trưởng lão Thích Thông Lạc, người đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết, dựng lại chánh pháp của Phật Thích Ca, làm sống lại con đường chân chánh của đạo Phật, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

 

Đôi nét về Thầy Thích Thông Lạc

Albums (75)
Pháp âm (1204)
MP3 MP3
Anh Vũ Vấn Đạo
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm11 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 0000
Định dạng MP3
Dạng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Tu sinh vấn đạo
Các nhóm nguyên thủy tham vấn
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm10 Ý kiến2
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào11 Tháng 10 2014
Phát hành 0000
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Hãy tinh tấn đừng tu sai!
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm4 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào30 Tháng 10 2014
Phát hành 0000
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo / Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Giáo án tu tập
Đường Về Xứ Phật
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào13 Tháng 5 2015
Phát hành 1990
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Trở về đạo Phật
Trở về đạo Phật
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 1994
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng / Vấn đạo / Tự thuyết
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Trở về đạo Phật
Đạo đức giải thoát
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào15 Tháng 1 2015
Phát hành 1994
Định dạng MP3
Dạng Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Trở về đạo Phật
Phật môn bảo huấn
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào10 Tháng 6 2015
Phát hành 1994
Định dạng MP3
Dạng Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Trở về đạo Phật
Đạo đức trong gia đinh - Từ Đức vấn đạo (1996)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào15 Tháng 6 2015
Phát hành 1996
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Thiền Căn Bản
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào17 Tháng 1 2015
Phát hành 1996
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Giáo án tu tập
Giáo án đường lối tu hành đạo Phật
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm61 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 1997
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Giáo án tu tập
Thiền xả tâm
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 1997
Định dạng MP3
Dạng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Trở về đạo Phật
Tâm như đất
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào19 Tháng 5 2014
Phát hành 1997
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Các bài pháp chung
Người tu Chánh pháp
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 2 2015
Phát hành 1997
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Trở về đạo Phật
Hóa tướng Tam Bảo
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào01 Tháng 7 2015
Phát hành 1997
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Vấn đạo chung
Những hành trang của Thánh Nhân
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào30 Tháng 5 2015
Phát hành 1997
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Giáo án tu tập
Pháp hành Tứ Chánh Cần
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào09 Tháng 9 2017
Phát hành 1997
Định dạng MP3
Dạng Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp hành
Giới Hành
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm40 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 1998
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Giáo án tu tập
Tứ Như Ý Túc - Tam Minh
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào29 Tháng 11 2014
Phát hành 1998
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Giáo án tu tập
Xây Dựng Môi Trường Học Tập Đạo Đức
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào19 Tháng 9 2015
Phát hành 1999
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo / Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Vấn đạo chung
Chấn chỉnh Phật giáo - Phật tử Vạn Hạnh tham vấn
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào24 Tháng 9 2015
Phát hành 1999
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Tu tập giải thoát
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm4 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 2000
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng / Tự thuyết
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Trở về đạo Phật
Tứ Diệu Đế
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm5 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào15 Tháng 7 2014
Phát hành 2000
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Tiếng rống Sư tử
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm7 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 2 2015
Phát hành 2000
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Trở về đạo Phật
Sư Tuệ Tĩnh vấn đạo
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm5 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào16 Tháng 9 2014
Phát hành 2000
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Tu sinh vấn đạo
Quy Y Tam Bảo cho Phật tử Úc châu
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm4 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào20 Tháng 10 2014
Phát hành 2000
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Các bài pháp chung
Tham vấn Sơ Thiền
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm6 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào04 Tháng 11 2014
Phát hành 2000
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Tu sinh vấn đạo
Mùa an cư 2001
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào04 Tháng 7 2015
Phát hành 2001
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Cách sống và tu tập của người cư sĩ
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào30 Tháng 9 2014
Phát hành 2001
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Nhóm nguyên thủy Hoa kỳ tham vấn (2001)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm4 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào25 Tháng 10 2014
Phát hành 2001
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Phật tử Cần Thơ Tham Vấn
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào01 Tháng 12 2015
Phát hành 2001
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Tu tập giới luật
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm6 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào22 Tháng 9 2014
Phát hành 2001
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Tu tập Tứ Niệm Xứ
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm6 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào25 Tháng 9 2014
Phát hành 2002
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Tuệ Tĩnh - Phước Nhẫn tham vấn
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm34 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào02 Tháng 10 2014
Phát hành 2002
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Phật tử Úc Châu tham vấn (2002)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm8 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào17 Tháng 9 2014
Phát hành 2002
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Vấn đạo tổng hợp - nhóm Thầy Chơn Giác
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm4 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào23 Tháng 5 2015
Phát hành 2002
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Định Niệm Hơi Thở - Nguyên Hạnh Vấn Đạo
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm5 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào12 Tháng 11 2014
Phát hành 2003
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Vấn đạo theo chủ đề
Định Niệm Hơi Thở - Kim Tiên tham vấn
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm5 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào01 Tháng 12 2014
Phát hành 2003
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Tu sinh vấn đạo
Cần thông hiểu - Tham vấn mồng 4 Tết 2003
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm3 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào09 Tháng 7 2015
Phát hành 2003
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Tu tập tĩnh giác - Từ Quang (2003)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm19 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào15 Tháng 12 2016
Phát hành 2003
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Giáo án tu tập
Thọ Bát Quan Trai
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm6 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Thọ Bát Quan Trai - 2004
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm4 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào31 Tháng 7 2015
Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Khai thị phật tử Khánh Hòa (2004)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào18 Tháng 12 2014
Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo / Tự thuyết
Độ dài 0:00
Số đĩa 2
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Khai thị & giải đáp phật tử Nghệ An
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào24 Tháng 6 2015
Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Vấn đạo 2004
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm20 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào14 Tháng 9 2014
Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Gầy dựng cơ sở (2004)
Thọ Bát Quan Trai - Nguyên Thủy Nghệ An - Hà Tĩnh
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào11 Tháng 1 2016
Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Lễ kỷ niệm sinh nhật Thầy (2004)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 12 2014
Phát hành 2004
Định dạng MP3
Dạng Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Quy Y Tam Bảo
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm6 Ý kiến1
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 2005
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Nhân quả thảo mộc
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm23 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào08 Tháng 7 2014
Phát hành 2005
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Lớp Chánh Kiến
Thể loại Bát chánh đạo
Đạo Đức Làm Người
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm7 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào18 Tháng 7 2014
Phát hành 2005
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Khai thị Phật tử Khánh Hòa (Tết 2005)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào15 Tháng 8 2015
Phát hành 2005
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Mùa an cư 2005
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm24 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào06 Tháng 9 2014
Phát hành 2005
Định dạng MP3
Dạng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Lớp Chánh Kiến
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm264 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 2005
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Bát chánh đạo
Nhân quả thảo mộc Sự hiểu biết không khổ đau (Pt Hà nội) Khai thị chánh kiến (9/2/2006)
Lớp Chánh Kiến 1/2
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm133 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào27 Tháng 3 2016
Phát hành 2005
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Bát chánh đạo
Lớp Chánh Tư Duy
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm27 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2014
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Số đĩa 1
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Bát chánh đạo
Bên Thầy học đạo (Minh Điền - Mỹ Châu)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm3 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào03 Tháng 9 2015
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Tu sinh vấn đạo
Khai thị đạo pháp (Mồng 1 Tết 2006)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 2 2016
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Lớp Chánh Kiến 2/2
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm132 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào27 Tháng 3 2016
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Bát chánh đạo
Sơ lược chương trình học Phật
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến1
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào20 Tháng 4 2016
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Thầy dạy gia đình Nguyên Tịnh ngày Tết 2006
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào04 Tháng 3 2016
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Vấn đạo chung
Mục đích của đạo Phật - (Pt Tp.HCM) - (3-2-2006)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào22 Tháng 7 2016
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Khai thị chánh kiến (9/2/2006)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm3 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào07 Tháng 5 2017
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Khai thị Phật pháp (Ninh Thuận - Khánh Hòa)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào22 Tháng 7 2017
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Khai thị Phật pháp (21/3/2006)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào04 Tháng 10 2015
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm29 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào31 Tháng 3 2018
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo / Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Vấn đạo
Yếu chỉ tu tập
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm2 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào10 Tháng 10 2015
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Lớp Chứng Đạo 7 Tháng
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm64 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào25 Tháng 7 2014
Phát hành 2008
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Giáo án tu tập
Nghề nghiệp sống chân chánh
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm1 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào17 Tháng 5 2015
Phát hành 2008
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Trích đoạn
Đà Lạt - Qui Nhơn tham vấn
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm4 Ý kiến1
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5 Được thêm vào08 Tháng 10 2014
Phát hành 2009
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Phương Pháp Đuổi Bệnh
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm35 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào03 Tháng 4 2015
Phát hành 2009
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo / Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung
Pháp âm 2009
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm52 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào30 Tháng 8 2014
Phát hành 2009
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Pháp âm 2010 - Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm36 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào30 Tháng 1 2015
Phát hành 2010
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Vấn đạo
Pháp âm 2011
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm6 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào25 Tháng 2 2015
Phát hành 2011
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Chánh pháp
Pháp âm 2012: Triển khai trí tuệ giải thoát
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm21 Ý kiến0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5/ 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào18 Tháng 4 2015
Phát hành 2012
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Vấn đạo

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 72051

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006