bài viết được lọc theo ngày: Thứ ba, 28 Tháng 10 2014
Thứ ba, 28 Tháng 10 2014 07:00

Buông xuống đi!

Tất cả những gì Thầy đã dạy các con tu tập, từ bắt đầu đến chứng đạo đều đã dạy xong. Người cư sĩ phải tu pháp môn nào và người tu sĩ phải tu tập pháp môn nào, đâu đó rõ ràng. Pháp môn nào dạy tu tập phá hôn trầm, thùy miên, vô ký, loạn tưởng, ngoan không; pháp môn nào dạy diệt ngã xả tâm,ly dục ly ác pháp; pháp môn nào dạy tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự; pháp môn nào dạy chứng nhập Tứ Thánh Định... Thầy đã dạy rất rõ ràng, chỉ còn các con tu tập là giải thoát ngay liền. Trách nhiệm của Thầy đã dạy xong còn lại những gì là phần của các con, tu tập được hay không là do các con. Hãy tự lực tu tập không thể Thầy mãi dìu dắt các con như dìu đắt một em bé mới biết đi sao!

Đăng trong Tâm thư