Tây Ninh ngày 18/11/2002

TÂM THƯ GỬI
NXB VĂN HÓA THÔNG TIN

Kính gửi: Ban Giám Đốc Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin!

Kính thưa quư anh chị em!

Tác phẩm của chúng tôi đă được Ban Giám Đốc Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin chấp nhận, kiểm duyệt và xin phép. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, nhất là anh Vinh đă chịu trách nhiệm về tác phẩm và c̣n chịu khó đọc suốt bộ sách trên 3000 trang giấy trong một thời gian ngắn, chỉnh và sửa lại những từ mà trước kia v́ lưu hành nội bộ nên chúng tôi không dùng những từ ấy được. Nay nhờ anh duyệt và sửa lại làm cho bộ sách phổ cập rộng răi đến mọi người một cách dễ dàng hơn.

Hôm nay giấy phép được hoàn thành, chúng tôi không biết nói ǵ hơn, chỉ ước nguyện bộ sách này đem lại cho mọi người cái nh́n về Phật giáo đúng đắn và nhờ đó sẽ mang đến nhiều lợi ích trong cuộc sống hằng ngày của mọi người, gia đ́nh và xă hội.

Kính chúc anh, chị em trong Ban Giám Đốc Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin được nhiều sức khỏe!

Kính thư,

Thích Thông Lạc