Chơn Như ngày 27/02/2003

KINH SÁCH
CHẤN CHỈNH PHẬT GIÁO

Kính gửi: Liễu Tâm!

Kinh sách Thầy viết ra là để chấn chỉnh và loại bỏ những cái sai trong Phật giáo, làm tốt lại tinh thần dân tộc Việt Nam, không c̣n lạc hậu mê tín, xây dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả làm người. V́ thế, nó là kinh sách quốc gia chứ không phải của riêng Thầy nữa.

Chị em các con, cô Út, cháu Nhung và các anh, chị, em trong Ban Biên Tập Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin Hà Nội đều làm hết bổn phận của ḿnh, mọi người ai cũng lo lắng trăn trở. Phải không hỡi các con?

Được hay không được đều do phước duyên của dân tộc Việt Nam nói riêng, của mọi người trên hành tinh này nói chung.

Chúng ta chỉ c̣n chờ đợi các anh, chị, em lănh đạo đất nước định liệu. V́ đây là một việc hệ trọng của quốc gia, không nên nôn nóng các con ạ!

Đáng thương nhất là cháu Nhung, cháu cũng lo lắng, trăn trở không thua ǵ các con, mà c̣n hơn thế nữa v́ danh dự của cháu. Cho nên, mỗi khi các con hỏi thăm về kinh sách th́ cháu rất ái ngại vô cùng, v́ định liệu việc này ngoài khả năng của cháu. Cháu biết làm sao hơn! Phải không hỡi các con?

Khi bộ sách đă biến thành một việc làm lợi ích chung của đất nước, nếu các anh, chị, em lănh đạo đất nước không khéo cân nhắc kỹ lưỡng, giặc thừa cơ hội chấn chỉnh Phật giáo làm cho đất nước chúng ta rối loạn, mất an ổn.

Vậy, cô Út và các con hăy cảm thông cháu Nhung và anh, chị, em trong Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Thông Tin Hà Nội. Anh, chị, em ấy cũng làm hết sức ḿnh.

Chúng ta hăy nhẫn nại chờ đợi, càng nhẫn nại chờ đợi càng tốt con ạ!

Tại sao vậy?

V́, bộ sách lợi ích thiết thực cho dân tộc và mọi người trên hành tinh, nên cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng của các anh, chị, em lănh đạo đất nước.

Thăm và chúc các con vui mạnh xả tâm tốt!

Kính thư

Thầy của các con.