Chơn Như, ngày 07/10/2009

TÂM KHÔNG NIỆM

Kính gửi: Liễu Châu[1]!

Con nói tâm con “im re” không niệm. Vậy sao con tê chân, hoặc chuyển sang đi kinh hành?

-           Biết tê chân là khởi niệm.

-           Biết chuyển sang đi kinh hành là khởi niệm.

Như vậy, con tu sai mà không biết ḿnh tu sai.

Nếu thật sự con không c̣n khởi niệm th́ con trở thành cục đá, gốc cây.

Đạo Phật là đạo TRÍ TUỆ, v́ thế trước các ác pháp tâm không giận hờn phiền năo, cũng như đứng trước các dục mà không bị lôi cuốn, đắm mê, chớ không phải không niệm.

Tịnh mà không niệm là sai, là không hiểu nghĩa của Tịnh.

Niệm tịnh là những niệm an vui, yên ổn.

Nếu con bảo tâm con không niệm, sao con biết mọi vật xung quanh con?

Con hiểu sai chữ niệm, v́ chữ niệm có hai nghĩa rất rơ:

-           Niệm là sự tư duy suy nghĩ.

-           Niệm chỉ là biết mọi vật đang xảy ra xung quanh con.

Vậy biết niệm nào đúng, niệm nào sai?

-           Niệm đúng là tư duy suy nghĩ điều thiện.

-           Niệm sai là tư duy suy nghĩ điều ác.

-           Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh con mà không bị lôi cuốn theo mọi vật là đúng.

-           Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh con mà bị lôi cuốn theo mọi vật là sai.

Kính thư,

Thầy của con

Phụ lục: Bút t­­ích bản viết tay:[1] Sư cô Thích Nữ Liễu Châu