Chơn Như, ngày 19 tháng 5 năm 1998

BỐ THÍ NGƯỜI
NGHÈO ĐÚNG CHÁNH PHÁP

Liễu Tâm vấn đạo

Hỏi: Bố thí người nghèo như thế nào cho đúng chánh pháp?

Đáp: Đạo Phật xây dựng giáo lư của ḿnh trên nền tảng Đạo Đức Nhân Quả, v́ thế bố thí hay cúng dường phải cho đúng đối tượng, nghèo mà không gian tham trộm cắp; nghèo mà hiền lành không hung dữ; nghèo mà trong sạch có đạo đức; nghèo mà biết an phận thủ thường.

Cúng dường cũng vậy, đối với bậc tu hành phải có giới đức, phải nghiêm tŕ giới luật, phải tu hành đúng chánh pháp, phải là những bậc giải thoát, chứng quả A La Hán, phải là những bậc chân tu, bậc Thánh hiền.

Phụ bản: Bút tích bản viết tay:


<-trở về