Chơn Như, ngày 19 tháng 5 năm 1998   

THẮP HƯƠNG ĐÚNG CHÁNH PHÁP

Liễu Tâm vấn đạo

Hỏi: Nén hương thắp lên phải hiểu ư nghĩa như thế nào cho đúng chánh pháp?

Đáp: Đức Phật đă dạy có năm nén hương:

1-      Giới hương.

2-      Định hương.

3-      Huệ hương.

4-      Tri kiến hương.

5-      Giải thoát tri kiến hương.

Người đệ tử dù cư sĩ hay tu sĩ đều nên thắp năm nén hương này dâng lên Đức Phật mới đúng chánh pháp. Năm nén hương này tức là năm nén hương tâm giải thoát sanh tử luân hồi.

Thế mà người đời chẳng hiểu, dùng hương bằng vỏ cây đốt lên cúng Phật để tượng trưng cho ḷng thành kính của ḿnh. Nhưng nào ngờ lấy giả làm thật sao được. Hương giải thoát kia thắp măi cháy lên không bao giờ tàn, ḷng tôn kính măi măi không bao giờ mất. C̣n hương bột vỏ cây kia thắp lên chỉ trong chốc lát là tàn rụi, ḷng tượng trưng kia cũng tan biến mất dần theo.

Lợi dụng ḷng tượng trưng mê tín kia không đúng cách, người ta kinh doanh làm nhang để làm giàu trên sự vô minh ngu muội của kẻ khác mà họ chẳng biết ǵ.

Bởi vậy thắp hương bằng vỏ cây là vô minh mê muội nhưng đă trở thành tập quán truyền thống ăn sâu vào con người th́ cũng rất khó bỏ.

Người tu theo Đạo Phật phải hiểu biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là mê tín, cái nào là chánh tín, cái nào là dại dột, cái nào là khôn ngoan, v.v..

Biết đúng, biết sai, biết dại, biết khôn để làm ǵ?

Để xả bỏ hay dứt bỏ cái vô minh mê muội của ḿnh để không bị kẻ khác lường gạt làm giàu trên mồ hôi nước mắt của ḿnh.

Nếu tính mỗi ngày trên đất nước Việt Nam số tiền người ta thắp hương có thể nuôi sống hàng ngàn người.

Người thắp hương vỏ cây đă không ích lợi cho người chết mà c̣n làm hao tổn tiền bạc vô ích của người sống.

Người tu sĩ Đạo Phật cần dứt bỏ những điều ngu muội này để số tiền thắp hương đó đi cứu trợ đồng bào bất hạnh c̣n có ư nghĩa hơn nhiều; c̣n có phước báo hơn nhiều.

C̣n một điều sai bị ảnh hưởng tập quán mà không biết chớ Đức Phật đă chỉ dạy lấy tâm hương giải thoát mà cúng Phật là có ư nghĩa cao đẹp tuyệt vời, nghĩa là lấy sự không làm khổ ḿnh, khổ người dâng lên cúng Phật, cúng tổ tiên th́ hạnh phúc và lợi ích biết bao nhiêu cho loài người.

Nếu người đời biết dùng hương giải thoát mà dâng cúng cho người th́ đâu có sự tranh danh đoạt lợi, th́ đâu có sự tranh giành của cải, tài sản giết hại lẫn nhau hoặc tranh tụng thưa kiện anh em cùng máu mủ, cùng ḍng họ.

Nếu người đời biết dùng tâm hương giải thoát dâng lên cúng Phật cúng tổ tiên ông bà cha mẹ th́ xă hội đâu có nạn trộm cướp gian tham và thế giới đâu có nạn chiến tranh tàn phá giết chóc khốc hại.