Chơn Như, ngày 19 tháng 5 năm 1998   

TỈNH THỨC VÀ TĨNH GIÁC

Liễu Tâm vấn đạo

Hỏi: Danh từ tỉnh thức và tĩnh giác xin Thầy dạy cho chúng con biết?

Đáp: Tỉnh thức mới có ư tứ được các thân hành niệm; tĩnh giác trong đó tỉnh thức và giác ngộ được chánh niệm.

Người mới tỉnh thức c̣n tham, sân, si.

Người tỉnh ngộ là hết tham, sân, si.

Tỉnh thức chánh niệm chỉ mới gom tâm vào tất cả hành động ngoại của thân.

Tĩnh giác chánh niệm là tỉnh thức ba hành động thân, khẩu và ư nên ngộ được lư chánh pháp giải thoát của Phật.

Nên phải hiểu tỉnh thức chỉ là mới bắt đầu tu tập.

Tĩnh giác phải hiểu là đă có phần ly dục ly ác pháp khắc phục được tham ưu ở đời, tuy chưa hoàn toàn đoạn dứt lậu hoặc nhưng tâm hồn người này có thanh thản, an lạc hơn nhiều.