Chơn Như, ngày 08 tháng 7 năm 1998

TRẠNG THÁI TÂM BẤT ĐỘNG

Hải Tâm vấn đạo

Hỏi: Thưa Thầy tâm bất động là tâm dễ quay vào trong, phải không Thầy?

Trạng thái như thế nào biết tâm quay vào trong?

Khi tiếp duyên nhiều, muốn tâm quay vào trong th́ con phải làm như thế nào?

Đáp: Tâm ly dục ly ác pháp là tâm bất động, tâm bất động là tâm không phóng dật (chạy theo trần cảnh), tự nó quay vào trong thân nó không cần phải tập trung tu tập ǵ hết, mỗi động dụng của thân nó đều biết rơ.

Tâm quay vô lúc nào cũng thanh thản, nhẹ nhàng, hỷ lạc. V́ không phóng ra nên lúc nào tự nó cũng quay vào trong nên mọi hoạt động trong thân nó đều biết rơ, nhưng lại bên ngoài nó chẳng nghĩ ǵ hết, âm thanh sắc tướng bên ngoài nó không có nghĩa ǵ cả.

Khi tiếp duyên nhiều con muốn tâm quay vô th́ phải tu tập Tứ Chánh Cần, ngăn ngừa ác pháp không cho sanh, đoạn dứt các ác pháp, dùng pháp hướng và Định Vô Lậu xả tâm nhanh chóng.

                Phụ bản: Bút tích bản viết tay như sau: