Chơn Như, ngày 25/7/1998

GIỚI LUẬT LÀ VỊ THẦY
ĐƯỢC ĐỨC PHẬT DI CHÚC

Viên Minh vấn đạo

Hỏi: Kính thưa Thầy, Ḥa Thượng chủ trương Thiền tông, Thầy chủ trương Thiền giới, định, tuệ, con đường Thầy đi là con đường ngày xưa đức Phật đă đi.

Thưa Thầy, người kế vị đức Bổn Sư đầu tiên là vị tổ nào? Rồi đến thầy tổ thứ mấy? Thỉnh Thầy dạy cho con rơ?

Đáp: Tất cả đệ tử của Đức Phật toàn là đạt được đạo theo khả năng chuyên môn của ḿnh.

Ví dụ: Ngài Đại Ca Diếp chuyên về hạnh đầu đà (đệ nhất đầu đà).

Ngài Mục Kiền Liên chuyên nhất về thiền định (đệ nhất thần thông).

Ngài U ba li chuyên nhất về giới luật (đệ nhất giới luật).

Ngài Xá Lợi Phất chuyên nhất trí tuệ (đệ nhất trí tuệ).

V́ thế, đệ tử của đức Phật không có người nào toàn diện đầy đủ oai lực, thần lực, tuệ lực, v.v.. nên không đủ khả năng thừa kế Phật để nắm giềng mối đạo Phật.

Cho nên, đức Phật di chúc lại người có đủ oai thần, oai lực thừa kế Phật làm Thầy trời, người và các vị tỳ kheo sau này là: “GIỚI LUẬT”.

Giới luật là vị tổ đầu tiên và cũng là vị tổ cuối cùng.

Ai theo đạo Phật là phải theo sự hướng dẫn của vị tổ này, làm sai lời dạy của vị tổ này kẻ đó không phải đệ tử của Phật. Thầy tu theo đạo Phật là do vị tổ này hướng dẫn, con tu theo đạo Phật cũng do vị tổ này hướng dẫn, như vậy Thầy không phải là người thừa kế để làm tổ thứ mấy của đạo Phật.

Từ khi đức Phật thị tịch đến giờ chúng ta đều là học tṛ của vị tổ này và mai sau tất cả những người tu theo đạo Phật đều lấy vị tổ này làm Thầy.

Nếu Thầy không lầm trong một bài kinh nào đó Thầy đă được đọc, chính vị tổ này cũng là Thầy của đức Phật.

Như vậy Phật và chúng ta đều nương theo vị Thầy này mà tu tập đến giải thoát.

C̣n 33 vị tổ sư Thiền Đông Độ là một sự truyền thuyết huyền thoại của người sau bịa đặt ra, may mà kinh sách Phật c̣n ghi chép lại rơ ràng lời di chúc. Nếu không th́ bây giờ chúng ta phải tin mà thôi.

Giả dụ nếu có sự truyền thừa từ đức Phật đến các tổ sau này chắc chắn th́ con đường của đạo Phật đă mất gốc từ lâu. Không có sự truyền thừa mà các tổ c̣n bịa ra được, c̣n thay đổi giáo lư của Phật, huống là có sự truyền thừa th́ sự thay đổi ấy phải gấp trăm ngàn lần hơn th́ Phật giáo hiện giờ trở thành ma giáo.

A picture containing music

Description automatically generated

 

Phụ bản: Bút tích bài vấn đạo trang sau: