Chơn Như, ngày 14 tháng 1 năm 1999

THÂN KIẾN

Diệu Tâm II vấn đạo

Hỏi: Kính bạch Thầy! Thân kiến là ǵ? Có phải là những kiến chấp về thân, coi trọng cái thân không? Có phải nó làm cho ḿnh giảm nghị lực để chiến thắng mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh về thời tiết bệnh hoạn? Rồi nó luận tu pháp này dễ hơn, khỏe hơn (vô vi, yoga) để ḿnh xa dần pháp môn chân chánh của đạo Phật? Nếu vậy, muốn phá được thân kiến phải tu tập những ǵ để có sức tự chủ, con cúi xin Thầy giúp chúng con thoát khỏi hoặc ngăn ngừa những sai lầm!

Đáp: Theo con hiểu về thân kiến rất đúng.

Trên đời người ta khổ v́ chấp thân của ta, gặp hoàn cảnh khó khăn, gặp việc khó khăn, gặp khí hậu thời tiết, bệnh tật khó khăn là ta đi t́m cảnh tránh né cho khỏe thân hơn, tức là chấp ngă.

Tu hành gặp pháp xả tâm, diệt ngă, ly dục ly ác pháp quá khó khăn, khiến cho thân tâm phải mệt nhọc từng phút, từng giây để chiến đấu đem lại sự làm chủ cuộc đời ḿnh th́ rất mệt nhọc, nên thối tâm chạy theo tu các pháp Tịnh độ, Mật tông, Thiền tông, Vô vi, Yoga, v.v.. đó là do bệnh chấp ngă, xem ngă trọng, sợ ngă mệt nhọc, để tu các pháp khác an ổn, hỷ lạc hơn, ngồi thiền nhiều khỏe hơn.

Tất cả lư luận này là lư luận chấp ngă, nuôi ngă, dưỡng ngă.

Người chấp ngă, nuôi ngă là đi ngược lại đường lối tu tập của đạo Phật th́ dù có tu muôn kiếp cũng khó giải thoát được.

Tu như vậy, tu để làm ǵ, tốt hơn sống ngoài đời có đạo đức nhân quả c̣n khỏe hơn, để chạy đi t́m dục lạc trong thiền định để làm ǵ? Nếu nói để trị bệnh th́ làm sao thiền định trị bệnh được.

Bệnh gốc nhân quả, muốn trị bệnh th́ phải trị bằng nhân quả, sao lại trị bệnh bằng Thiền tưởng. Thiền tưởng chỉ làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái và phục hồi những rối loạn chức năng của cơ thể, chớ không thể chữa hết nghiệp nhân quả bệnh khổ.

Muốn phá được thân kiến th́ chỉ có pháp thiền định của đạo Phật:

1-       Định Niệm Hơi Thở.

2-       Định Chánh Niệm Tĩnh Giác.

3-       Định Vô Lậu.

4-       Định Sáng Suốt.

Hằng ngày phải chuyên cần tu tập pháp hướng tâm: “Tâm như đất” th́ thân kiến mới dứt.

Phụ bản: Bút tích bản viết tay:


 

<-trở về