Chơn Như, ngày 26 tháng 02 năm 2006

THẦY C̉N TÁI SANH TRỞ LẠI THẾ GIAN KHÔNG?

Tuệ Hạnh vấn đạo

Hỏi: Hồi ở TP HCM, Nguyệt Cảo nói với con lúc thầy Thông Vân vào tu với Thầy ở tu viện, thầy Thông Vân có thỉnh cầu Thầy khi nhập diệt hóa sanh trở lại độ chúng. Thầy cho biết sau này thầy Thông Vân sẽ gặp một bé trai 8 tuổi có duyên lành với thầy tức là hóa sanh của Thầy. Xin Thầy cho con biết Thầy c̣n hóa sanh trở lại thế gian không?

Đáp: Đó là câu hỏi phải không? Nhưng mà sự thật không có vậy đâu, khi mà tâm vô lậu, hết tham sân si rồi th́ ḿnh không c̣n tái sanh trở lại. Thầy không bao giờ tái sanh lại, nghĩa là không bao giờ.

Nghĩa là bây giờ Thầy đem hết sức của Thầy làm, Thầy duy tŕ mạng mạch, Thầy sống để dựng lại chánh pháp cho chúng sanh cái đạo đức nhân bản - nhân quả, mà hễ Thầy làm xong rồi th́ Thầy đi, Thầy không trở lại đây nữa, bởi v́ Thầy biết thế gian là không bao giờ, nó là các pháp vô thường, bất tịnh, … không c̣n chút nào mà ham ở đây nữa, ra đi là vĩnh viễn.

Cũng như đức Phật Thích Ca không bao giờ tái sanh trở lại. Cho nên, đức Phật Thích Ca thường nói ở trong kinh: “Ta chỉ c̣n một kiếp này nữa thôi”, th́ Thầy cũng vậy, Thầy cũng chỉ c̣n một kiếp này nữa mà thôi.

Đây là cái chuyện thầy Thông Vân nói chứ Thầy không có tái sanh trở lại.

Khi mà c̣n tham sân si th́ nó mới hóa sanh, c̣n không tham sân si th́ không hóa sanh.

Nó tương ưng nó mới sanh, một người tu hết lậu hoặc rồi như Thầy, th́ từng hành động nó không có lậu hoặc, nó không làm sao tương ưng với ai được hết.

Cho nên, Thầy nói hoặc ai làm ǵ Thầy buồn giận, Thầy không có buồn giận ai, ai nói ǵ nói, Thầy đứng trên đầu sóng không à, cho nên v́ vậy Thầy bất động rồi.

Từ trường của Thầy là từ trường thanh thản, làm sao mà tương ứng với người nào đâu, người ta tham sân si trong đó, Thầy không tham sân si làm sao mà tương ưng sanh được, con hiểu chưa?

(Trích Lớp Chánh Kiến, bài số 256, mă số: (LCK-106C), từ phút thứ 49’48’’ – 53’21’’)

HẾT