Hải Pḥng, ngày 16/4/2006

CÚNG DƯỜNG ĐÚNG CHÁNH PHÁP

Cô Thảo vấn đạo

Hỏi: Đây, câu hỏi của cô Thảo viết ở trong tập: Cúng dường như thế nào đúng chánh pháp?

Đáp: Thầy sẽ giảng cho mấy con nghe cúng dường như thế nào đúng chánh pháp và cúng dường như thế nào không đúng chánh pháp.

Thường thường trong kinh sách nhân quả của kinh sách phát triển th́ nói rằng: Cất chùa, xây tháp hoặc tạc tượng là được phước báu vô lượng. Thầy xin nhắc lại, ngày xưa đất nước Ấn Độ, có một nhà vua tên là B́nh Sa Vương. Khi đức Phật c̣n tại thế, Ngài cúng dường cho đức Phật một cái tịnh xá Trúc Lâm để đức Phật về an cư kiết hạ, dạy đạo ở đó. Thế mà ngài bị vua A Xà Thế bắt giam, rồi bỏ đói, ngài chết trong tù. Vậy th́ phước báu ở đâu mà khi đó ngài cất cái tịnh xá Trúc Lâm vĩ đại lắm. Cúng dường cho Phật c̣n tại thế, mà ngài phải chết trong cảnh đói khổ, bị giam cầm trong tù, bị chết đói trong tù, đó là vua B́nh Sa Vương.

Các con có nghe câu chuyện Trung Hoa, một nhà vua sùng đạo Phật nhất, đó là vua Lương Vơ Đế. Ngài cất 72 kiểng chùa trên nước Trung Hoa, đúc chuông, tạc tượng, thỉnh chư Tăng về ở trong 72 kiểng chùa đó. Nhưng cuối cùng ngài chết, ngài bị bao vây ở trong thành và ngài bị giết chết một cách rất là đau thương. Nói phước báu vô lượng có không hay là chết trong đau khổ?

Đó là hai vị vua. C̣n đất nước Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy thời nhà Lư, nhà Trần th́ những vị vua cuối cùng của nhà Lư, nhà Trần chết cũng đau thương lắm mấy con. Ai đọc lịch sử đều biết, những nhà vua đó đều là những người sùng đạo Phật. Các con thấy Thiền Trúc Lâm là do ai? - Do Trần Nhân Tông. Nhưng vị vua cuối đời Trần chết một cách đau thương mấy con.

Như vậy, cất chùa, tạc tượng, đúc chuông có lợi ích lớn không mấy con, có phước báu lớn không mấy con hay là có sự đau khổ? Cho nên, làm những việc mà nghe kinh sách phát triển dạy chúng ta có đúng sự thật không? Thầy nói đem những nhà vua ví dụ thôi, th́ chúng ta là những người dân chúng ta làm sao bằng sự cúng dường của vua mấy con? - Thế mà những nhà vua đó chết một cách đau khổ. Và nhà Lư được truyền thừa mấy năm và nhà Trần được truyền thừa bao lâu mấy con?

Thầy đặt câu hỏi để các con thấy đó là một sự thật mà hầu như kinh sách phát triển kêu gọi chúng ta, rồi chúng ta không sáng suốt, không nhận định qua lịch sử, cho nên chúng ta nghe tưởng rằng, cúng tiền để người ta xây chùa tốt là ḿnh có phước báu. Cúng tiền đề người ta đúc tượng Phật bằng đồng rất đẹp là có phước báu, xây tháp to là có phước báu, … nhưng không ngờ là có tội lỗi đó mấy con.

Đức Phật ngày xưa các con có nhớ chăng? Đức Phật ngày xưa tu chứng đạo dưới cội cây Bồ đề, có ở trong chùa không? Ở dưới cội cây, không ở trong ngôi nhà, cái thất nào hết, mà chết đi dưới hai cội cây Sa la song thọ, có chết trong chùa to Phật lớn, có chết trong bệnh viện không mấy con? Các con thấy, những ǵ mà người ta lừa đảo, cám dỗ chúng ta, tiền hao biết bao nhiêu ngôi chùa cất bây giờ hàng tỷ bạc, những ngôi chùa rất đẹp. Thay v́ đồng bào dân tộc chúng ta đang nghèo đói, thế tại sao họ không để số tiền đó để giúp những người bất hạnh mà lại cất ngôi chùa sang đẹp để trở thành nơi tham quan, nơi đi chơi cho kẻ khác, có lợi ích ǵ không mấy con? Mấy con thấy rất rơ, những điều Thầy nói đó là một sự thật. Lịch sử c̣n chứng minh, đức Phật là con vua đă xả bỏ cung vàng điện ngọc để đi tu th́ c̣n ham ǵ nhà cửa đẹp sang mấy con, c̣n ham ǵ mà thờ phượng trong chùa to Phật lớn mấy con.

Đức Phật dạy chúng ta thắp 5 cây hương: Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương, nghĩa là mấy con giữ tâm không làm khổ ḿnh khổ người, tâm thanh thản, an lạc, vô sự là mấy con đă thờ Phật nơi trong tâm mấy con rồi, đâu cần phải thờ tượng Phật bằng đồng hàng tỷ bạc.

Các con nghe chùa Đế Thiên, Đế Thích của nước Campuchia, nhưng nước Campuchia tàn sát dân chúng của nước Campuchia bao nhiêu khi Pol Pot về mấy con? - Một nỗi đau thương! Biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân tộc Campuchia để thành ra một ngôi chùa Đế Thiên, Đế Thích mấy con.

Dân tộc Việt Nam chúng ta sáng suốt hơn, nhưng hôm nay nh́n lại các ngôi chùa hàng tỷ bạc, hàng bao mồ hôi nước mắt của đồng bào chúng ta đổ vào đó mà để t́m thấy một vị Thầy sống đúng giới luật, mấy con t́m thấy được không? Một vị Thầy sống đúng hạnh Phật 3 y một bát, có không mấy con? Một vị Thầy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đ́nh, không nhà cửa có không mấy con, sống thiểu dục tri túc, chỉ có 3 y một bát mà thôi. T́m một vị Thầy đó mấy con thấy không? Hay là trong ngôi chùa đó, vị Thầy đó sống sang cả, vật chất đầy đủ hơn cả các con. Người đời người ta chưa hiểu đạo, người ta chưa biết buông xả, người tu hành theo đạo Phật mà không biết buông xả th́ làm sao gọi là đạo giải thoát? Các pháp đều vô thường, thế mà chúng ta thấy nó thường, cho nên chúng ta mới chấp, mới có chùa to Phật lớn.

Đạo Phật chỉ cần người tu hành giới luật nghiêm chỉnh là đạo Phật sẽ c̣n, mà đạo Phật không có người tu hành giới luật nghiêm chỉnh th́ đạo Phật mất mấy con. Đức Phật nói: “Giới luật Ta c̣n là đạo Ta c̣n, giới luật Ta mất là đạo Ta mất”. Một người ở trong chùa to Phật lớn là đạo Phật đă mất rồi. Bằng chứng thật sự đức Phật đă xác định từ ngày xưa như vậy.

Giới luật là ǵ? Giới luật không có nghĩa là kinh sách Phật, một tập sách như thế này để ghi giới luật Phật. Mà giới luật là h́nh ảnh của một tu sĩ giữ ǵn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm, tu sĩ mà sống ăn ngày ba, bốn bữa th́ c̣n nghĩa lư ǵ là tu sĩ. C̣n tham ăn th́ làm sao gọi là ly dục ly ác pháp. Tu sĩ ăn ngày một bữa mà ăn vừa đủ sống, không tham ăn, không tham ngon, không tham bổ, chỉ ăn để sống, sống để cuộc đời giải thoát ra khỏi thế gian này. Tất cả thực phẩm đều bất tịnh, làm sao c̣n tham ăn được, chỉ những người không biết thực phẩm bất tịnh mới c̣n tham ăn, mới c̣n thích ăn.

Đó, Thầy trả lời như vậy, cúng dường như thế nào đúng. Cúng dường mà xây tháp, cất chùa to, đúc tượng Phật lớn là không đúng chánh pháp.

Cúng dường đúng chánh pháp là cúng dường như thế nào?

Phải t́m thấy một vị sư, một vị Thầy giới luật nghiêm chỉnh đến đó mà cúng dường, họ có c̣n tham ăn không mấy con? Họ có c̣n nhận tiền của mấy con không? Mấy con cúng dường mấy vị Thầy đó là phải cúng dường với tâm phải được giải thoát, tâm phải sống đạo đức không làm khổ ḿnh khổ người. Các con phải giữ ǵn nghiêm chỉnh 5 giới của người cư sĩ. Mấy con phải giữ đúng đừng vi phạm giới nào, th́ đó là mấy con đă cúng dường đúng chánh pháp cho chư Phật.

Chư Phật không ham tiền đâu mấy con, mấy con đừng đem tiền, chư Phật không tham thực phẩm ăn đâu mấy con, mấy con đừng cúng dường thực phẩm. Với ḷng của mấy con, một bát cơm, một hạt muối th́ cái ḷng mấy con cúng dường như vậy là đúng chánh pháp, không cần ăn ngon mấy con. Mấy con cúng dường đúng chánh pháp như lời đức Phật dạy: “Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương”, nghĩa là khi mấy con cúng dường chư Phật, mấy con chắp tay lên, con xin dâng ḷng thành của con, con đă tu tập được giải thoát, tâm con không c̣n giận hờn, phiền năo, con đă làm chủ sanh - già - bệnh - chết, con đă đem sự giải thoát này, con xin cúng dâng lên đức Phật; con đă thấy lỗi ḿnh không thấy lỗi người, con xin dâng lên cúng Phật. Nếu con c̣n thấy lỗi người mà đem vàng bạc cúng Phật th́ cúng như vậy không bao giờ đúng chánh pháp. Tâm mấy con c̣n tham sân si mà đem của cải, vàng bạc châu báu để cúng dường Phật là cúng không đúng chánh pháp.

Các con có nghe không? Khi nào mấy con tu tập được giải thoát là mấy con đă cúng dường cho Phật, cho Thầy rồi, mấy con đă đền đáp ơn Phật, ơn Thầy rồi. Đó là cúng dường, Thầy không cần cúng dường tiền bạc mấy con, mà Thầy cần cúng dường tâm của mấy con mà thôi. Hôm nay Thầy đến đây, mấy con cúng dường Thầy, đừng cúng dường tiền bạc, Thầy không cần, mà Thầy cần cái tâm giải thoát của mấy con. Người ta chửi mà mấy con không giận là mấy con đă cúng dường Thầy. Trong một cơn đau mấy con đẩy lui được bệnh, không c̣n đau khổ th́ đó là mấy con đă cúng dường Thầy.

C̣n một điều nữa, v́ lợi ích bản thân của mấy con, xung quanh ḿnh nhiều người chưa được lợi ích. Bây giờ ḿnh làm sao cho mọi người được lợi ích? Đây là những cuốn sách đạo đức mà Thầy đă từng vận dụng trí óc của ḿnh viết ra để nói lên một sự thật đời người phải sống đạo đức, bây giờ muốn phổ biến nó làm sao mấy con? Mỗi người một đồng, một cắc góp nhau mấy con để in cuốn sách này gửi cho bà con, cho những người xung quanh ḿnh để người ta cũng biết đạo, biết pháp. Mọi người đều biết đạo đức sống không làm khổ ḿnh khổ người th́ thế gian này là Cực lạc rồi mấy con. Vậy ai đă làm được cái này mấy con? Thầy chỉ có công ngồi viết, c̣n được phổ biến là do công của mấy con. Như vậy là mấy con cúng dường đúng chánh pháp, đem lợi ích cho muôn người. Một đồng, một cắc, dù ít, dù nhiều, mọi người đều góp nhau để đem đạo đức này cho mọi người. Đạo đức mà bán sao mấy con? Thầy viết sách này để đem bán lấy tiền, Thầy bỏ túi Thầy xài sao? Thầy không làm điều đó. Cho nên hôm nay Thầy mang đến Thầy biếu mấy con. Mấy con có nghe Thầy viết sách Thầy bán chưa? - Chưa! Thầy không làm điều đó đâu mấy con! Thầy đem những sách đạo đức để dạy người th́ không bao giờ bán đâu mấy con, Thầy tin rằng không nên làm điều buôn bán sách đạo đức mà nên cho. Mọi người dành ăn một ổ bánh mỳ, dành một chén cơm mà góp cùng nhau với cùng Thầy để chúng ta sẽ in được bộ sách này, không khó mấy con. Bán làm ǵ, mà chỉ cùng nhau đóng góp để rồi chúng ta phổ biến đạo đức cho nhau, sống cùng nhau đạo đức không làm khổ ḿnh khổ người th́ hạnh phúc lắm. Đấy là phần của mấy con, c̣n cái phần viết là Thầy. Phần dạy đạo đức là Thầy, c̣n phần truyền cái đạo đức này là do mấy con, bổn phận của mấy con chứ không phải Thầy. Có phải không mấy con? Mà như vậy tức là cúng dường đúng chánh pháp, có phải không?

Đem lợi ích cho muôn người là cúng dường đúng chánh pháp. C̣n cất cái chùa to như vậy có đem lợi ích không? Hay là đem sự mê tín cho chúng ta đến đó cúng bái, tụng niệm, cầu siêu cầu an. Các con thấy cái nào lợi ích thiết thực? Một em bé biết đọc, biết viết đọc cuốn sách này nói: “Mẹ ơi trong này dạy đạo đức hay vậy, mẹ chỉ cho con, con sẽ học”. Có phải không mấy con, từ đứa bé được đọc sách đạo đức, nó sẽ trở thành đứa con tốt cho gia đ́nh, cho xă hội chúng ta. Có phải không? Sách đạo đức cần lắm mấy con.

Vậy th́ sau này mấy con sẽ lănh trách nhiệm này, dù ít dù nhiều các con họp lại. Ít th́ mấy con sẽ in ra 100 quyển, nhiều th́ các con sẽ in ra 1.000 quyển, những quyển sách này th́ ḿnh sẽ xin phép Nhà nước tái bản mấy con, ḿnh không in lậu, in lậu xấu lắm mấy con, làm như vậy không tốt. Ḿnh muốn in trở lại th́ ḿnh phải xin phép. Ḿnh xin tái bản, Nhà nước cho phép ḿnh tái bản. Bởi v́ bây giờ hết không c̣n có nữa để phổ biến th́ ḿnh xin tái bản. Sự xin phép tái bản kinh sách đạo đức đó là cúng dường đúng chánh pháp, có phải không mấy con? - Đem lợi ích cho người khác! Có xây chùa to Phật lớn, có đem cung phụng thực phẩm cho một vị sư ăn để cho mập không? - Không, mà đem lợi ích cho muôn người, không riêng một cá nhân người nào hết.

Thầy không cất giữ tiền bạc của mấy con đâu, mà chính mấy con giao lại cho một số người, một tổ chức giữ tiền bạc này th́ người ấy sẽ đứng ra xin tái bản in bộ sách này, rồi sẽ gửi lại cho mấy con và cho mọi người. Có đúng không mấy con? Đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mấy con, nó sẽ cúng dường đúng chánh pháp, đem lợi ích cho xă hội, đem lợi ích cho muôn người th́ điều đó là điều ḿnh dựng lại chánh pháp, phổ biến rộng ra. Đẹp đẽ lắm mấy con, đồng tiền của mấy con cúng dường đúng chánh pháp, không c̣n sai, không c̣n sợ, lo lắng ǵ cả. Đúng không mấy con?

Hôm nay, Thầy dạy mấy con v́ câu hỏi Thầy, cúng dường đúng chánh pháp hay là cúng dường không đúng chánh pháp, th́ Thầy đă dạy.