ĐỀ THI CHUYỂN LỚP

 (Thời gian làm bài 2 giờ)

THIÊN ĐÀNG Ở ĐÂU?

--o0o--

Như thế nào là thiên đàng? Thiên đàng ở đâu?

Như thế nào là Niết bàn? Niết bàn ở đâu?

Có một người vượt qua muôn ngàn đau khổ để đi t́m thiên đàng, cuối cùng đă t́m thấy. Anh ta vui sướng đứng trước cửa thiên đàng hô lên: “Tôi đă đến được thiên đàng rồi”. Lúc đó, người gác cổng thiên đàng bỗng nhiên hỏi anh ta: “Đây là thiên đàng ư?”. Anh này ngẩn người ra hỏi: “Chẳng lẽ ông không biết đây là thiên đàng?”. Người gác cổng lắc đầu hỏi: “Anh từ đâu tới”. Anh ta trả lời: “Từ địa ngục”.

Nếu bạn khát, nước là thiên đàng; nếu bạn mệt, chiếc gường là thiên đàng; khi bạn thất bại, thành công là thiên đàng; khi bạn đau khổ, vui sướng là thiên đàng; … và nếu bạn chưa đi qua địa ngục th́ tuyệt nhiên không thể t́m thấy thiên đàng.

Làm những điều ác là địa ngục; làm những điều lành là thiên đàng; sống làm khổ ḿnh khổ người là địa ngục, sống không làm khổ ḿnh khổ người là thiên đàng; sống với sự giết hại và ăn thiệt chúng sinh là địa ngục, sống với đức hiếu sinh là thiên đàng; sống với tâm tham lam trộm cắp lấy của không cho là địa ngục, sống với đức ly tham là thiên đàng; sống với tâm tà dâm là địa ngục, sống với đức chung thủy là thiên đàng; sống với tâm dối trá là địa ngục, sống với đức thành thật là thiên đàng; sống rượu chè say xỉn là địa ngục, sống với đức minh mẫn không rượu chè, say xỉn là thiên đàng, nhưng chỉ có sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự là Niết bàn.

Vậy thiên đàng, địa ngục, Niết bàn ở bên chúng ta chứ có ở đâu xa mà t́m. Phải không các bạn?

1-       Đại ư bài này (10 điểm).

2-       Phân đoạn bài này, lập thành câu hỏi (10 điểm).

3-       Đáp án (10 điểm).

4-       Giải tŕnh án (10 điểm).

 

BÀI LÀM

I-        ĐẠI Ư: Tóm lại, thiên đàng và Niết bàn là có thật, nhưng nó không phải là một thế giới siêu h́nh, nó là một trạng thái thân tâm con người hiện hữu.

II-    PHÂN ĐOẠN: Bài này chia làm bảy đoạn, có bày câu hỏi:

1-       “Như thế nào là thiền đàng? Thiên đàng ở đâu?

Như thế nào là Niết bàn? Niết bàn ở đâu?”, đoạn này dạy đạo đức ǵ?

ĐỨC T̀M T̉I HIẾU SINH Ư HÀNH.

2-       “Có một người vượt qua muôn ngàn đau khổ để đi t́m thiên đàng, cuối cùng đă t́m thấy. Anh ta vui sướng đứng trước cửa thiên đàng hô lên: “Tôi đă đến được thiên đàng rồi” ”, đoạn này dạy đạo đức ǵ?

ĐỨC GIÁC NGỘ HIẾU SINH THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH, Ư HÀNH.

3-       “Lúc đó, người gác cổng thiên đàng bỗng nhiên hỏi anh ta: “Đây là thiên đàng ư?”. Anh này ngẩn người ra hỏi: “Chẳng lẽ ông không biết đây là thiên đàng?”. Người gác cổng lắc đầu hỏi: “Anh từ đâu tới”. Anh ta trả lời: “Từ địa ngục” ”, đoạn này dạy đạo đức ǵ?

ĐỨC CHỈ ĐỊNH HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

4-       “Nếu bạn khát, nước là thiên đàng; nếu bạn mệt, chiếc gường là thiên đàng; khi bạn thất bại, thành công là thiên đàng; khi bạn đau khổ, vui sướng là thiên đàng; … và nếu bạn chưa đi qua địa ngục th́ tuyệt nhiên không t́m thấy thiên đàng”, đoạn này dạy đạo đức ǵ?

ĐỨC XÁC ĐỊNH CUỘC SỐNG HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

5-       “Làm những điều ác là địa ngục; làm những điều lành là thiên đàng; sống làm khổ ḿnh khổ người là địa ngục, sống không làm khổ ḿnh khổ người là thiên đàng; sống với sự giết hại và ăn thiệt chúng sinh là địa ngục, sống với đức hiếu sinh là thiên đàng; sống với tâm tham lam trộm cắp, lấy của không cho là địa ngục, sống với đức ly tham là thiên đàng; sống với tâm tà dâm là địa ngục, sống với đức chung thủy là thiên đàng; sống với tâm dối trá là địa ngục, sống với đức thành thật là thiên đàng; sống rượu chè say xỉn là địa ngục, sống với đức minh mẫn không rượu chè, say xỉn là thiên đàng”, đoạn này dạy đạo đức ǵ?

ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ NGŨ GIỚI HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

6-       “Nhưng chỉ có sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự là Niết bàn”, câu này dạy đạo đức ǵ?

ĐỨC VƯỢT QUA NHÂN QUẢ HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

7-       “Vậy thiên đàng, địa ngục, Niết bàn ở bên chúng ta chứ có ở đâu xa mà t́m. Phải không các bạn?”, đoạn này dạy đạo đức ǵ?

ĐỨC THỰC TẾ HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

III-      ĐÁP ÁN: Bài này có 7 đức:

1-        ĐỨC T̀M T̉I HIẾU SINH Ư HÀNH.

2-        ĐỨC GIÁC NGỘ HIẾU SINH THÂN HÀNH, Ư HÀNH VÀ KHẨU HÀNH.

3-        ĐỨC CHỈ ĐỊNH HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

4-        ĐỨC XÁC ĐỊNH CUỘC SỐNG HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

5-        ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ NGŨ GIỚI HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

6-        ĐỨC VƯỢT QUA NHÂN QUẢ HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

7-        ĐỨC THỰC TẾ HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

IV-       GIẢI TR̀NH ÁN:

1-       Từ xưa đến nay, người ta cho rằng cơi thiên đàng và Niết bàn là thế giới siêu h́nh, nơi cơi thiên đàng Ngọc Hoàng hay Chúa Trời cai trị và cơi Niết bàn là nơi chư Phật măi măi sống trong đó bất chi bất dịch.

2-       Có một người chịu gian khổ để đi t́m cơi thiên đàng và anh ta đă giác ngộ điều đó.

3-       Để xác định cho chắc sự giác ngộ cơi thiên đàng là có chân thật th́ phải bắt đầu từ cơi địa ngục.

4-       Chứng minh  bắt đầu từ cơi địa ngục th́ mới nhận ra cơi thiên đàng. Không có địa ngục th́ không có thiên đàng.

5-       Xác minh có nhân th́ phải có quả, có thiện th́ phải có ác, do đó, chổ nào không thiện, không ác là Niết bàn, chứ không phải Niết bàn là một cơi giới siêu h́nh an lạc để chư Phật ngự trị ở trong đó.

6-       Xác định trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự là Niết bàn.

7-       Thiên đàng, Niết bàn là một trạng thái của tâm rất thực tế không có mơ hồ, trừu tượng.