bài viết được lọc theo ngày: Thứ ba, 03 Tháng 2 2015
Thứ ba, 03 Tháng 2 2015 07:00

Phản tỉnh

Con người sống trong thế gian này ít khi chịu khó phản tỉnh (soi lại) thân hành, khẩu hành, ý hành của mình mà thường phản tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành của người khác. Do đó, mọi người đã tự làm khổ mình khổ người, khổ cả hai.

Đăng trong Tác ý
Thứ ba, 03 Tháng 2 2015 07:00

Giới luật

“Giới luật là nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh”. Nếu người nào làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, tức là người đó đã phạm giới.

Đăng trong Tác ý